Wakizashi No.4003, Fujiwara Takada, Origami white Hozon NBTHK