Wakizashi No.4004, Jiro Taro Naokatsu, Origami Hozon NBTHK