Katana No.3018, Kawachi no Kami Fujiwara Kunisuke ( sho-dai )