Katana No.3035, Yokoyama Kaga Suke Fujiwara Sukenaga & Kikomon ichi