Katana No.3046, Kawachi no Kami Fujiwara Kunisuke ( II.dai )