Demnächst zu sehen:


   
Bestandsliste :
Hier finden Sie alle Schmiede in alphabetischer Reihenfolge :

- Ayanokoji School Sadatoshi: Ayanokoji School ( siehe unter der Rubrik Katana, Juyo Token Nr. 3049 )

- Chiyozuru-School: Chiyozuru school ( siehe unter der Rubrik: Just Friends )

- Hata Tooren: Bushu ju Ishido Hata Tooren ( siehe Katana Hozon 3083 )

- Hironobu: Yamato no Kami Minamoto Hironobu (siehe unter der Rubrik "Just Friends" )

- Hirotaka: Daisho, Echizen ju Hoki no Kami Fujiwara Hirotaka ( siehe Just Friends )

- Ietsugu: Kashu Ietsugu Kaga Aoe ( siehe Rubrik Just Friends )

- Kanemasa: Shimosaka Gohyoenosuke Kanemasa Saku ( siehe Rubrik : Just Friends )

- Kanemoto: Ginsomei ( Goldmei ) Kanemoto (siehe " Just Friends )

- Kanemoto: Kodai Kanemoto ( siehe " Just Friends" )

- Kanenori: Chikugo no Kami Fujiwara Kanenori, Echizen ju ( siehe "Just Friends" )

- Kanesada: Mumei Kanesada ( siehe unter Rubrik : Just Friends )

- Kanesaki: Kansaki ( siehe Rubrik : Just Friends )

- Kiyonori: Bizen Kuni Yoshii Kiyonori (siehe unter der Rubrik "Just Friends" )

- Ko Mihara: Ko-Mihara-School ( siehe unter Rubrik Just Friends )

- Kunihiro: Oshu Tsugaru ju Kunihiro ( siehe "Just Friends" )

- Kunimichi: Dewa Daijo Kunimichi (siehe " Just Friends" )

- Kunisuke sho-dai: Kawachi no Kami Fujiwara Kunisuke sho-dai ( siehe Katana 3018 unter Tokubetsu Hozon )

- Kunisuke ni-dai: Kawachi no Kami Fujiwara Kunisuke ni-dai (siehe Katana "just Friends" und 3046 unter Tokubetsu Hozon, ein Wakizashi in der Rubrik "Just Friends" )

- Kunisuke ni-dai: Daisho Kawachi no Kami Kunisuke ni-dai ( siehe Daisho 2004 )

- Kunitoki: Enju Kunitoki ( siehe unter Juyo Nr.3027 )

- Masahiro: Omi Kami Hojoji Masahiro ( siehe " Just Friends" )

- Masasada: Kanabo Saemon-jo Masasada ( siehe "Just Friends" )

- Masatomo: Minamoto Masatomo (siehe unter Just Friends )

- Mihara: Ko Mihara School (siehe "Just Friends" )

- Minitanto: mumei Minitanto (siehe Tanto 1003 )

- Munetsugu: Bizen no Suke Munetsugu ( siehe Daisho 2002 )

- Muramasa: Seshu Zumi Muramasa Saku (siehe "Just Friends" )

- Nagamori: Den Nagamori ( siehe unter just friends )

- Nagamori: Taira Takada Nagamori ( siehe unter Tanto 1006 )

- Naokatsu: Jiro Taro Naokatsu (siehe Wakizashi 4004 )

- Nagayoshi: Heianjo Nagayoshi ( siehe "Just Friends" )

- Omiya: Omiya School (siehe Wakizashi 4008 )

- SA: Hiroyasu SA ( siehe Just Friends )

- Sadamori: Takada Sadamori ( siehe unter just friends )

-Shigetaka: Echizen Harima Daijo Fujiwara Shigetaka ( siehe unter just friends )

-Shinkai: Inoue Shinkai, hier Kunisada ( siehe Just Friends )

- Sukenaga: Yokoyama Kaga Suke Fujiwara Sukenaga (siehe Katana 3035 unter Tokubetsu Kicho )

- Sukenobu: Dewa no Kami Minamoto Sukenobu ( siehe unter just friends)

- Sukesada: Bishu Osafune Sukesada Saku (siehe Tanto 1004 )

- Sukesada: unter Just Friends

-Tadahiro/ Tadayoshi: siehe Hozon Katana Nr.3082

- Takada: Fujiwara Takada (siehe Wakizashi 4003 )

- Tegai: Sue Tegai ( siehe unter "just friends" )

- Terumasa: Mutsu no Kami Terumasa (siehe Katana 3030 unter Tokubetsu Hozon )

- Toshinaga: Mutsu no Kami Fujiwara Toshinaga ( siehe Just friends )

- Yasumitsu: Osafune Bishu Yasumitsu (siehe "Just Friends" )

- Yasunaga: Seshu ju Fujiwara Yasunaga finden Sie unter der Rubrik "Just Friends"

-Yoshimichi: Yamato no Kami Yoshimichi ( siehe Wakizashi 4009 )

- Yoshitoki: Mino no Yoshitoki (siehe "Just Friends" )