Just Friends...
Here you will find very soon nice pieces of friends they where asking for a good place to make a presentation of there "mei-to´s".
It is a joy for everybody of us...

Be excited !


 
Chiyozuru .
 
Osafune Bishu Yasumitsu .
 
Sesha Zumi Muramasa Saku .
 
Yamato no Kami Minamoto Hironobu .
 
Daisho Hirotaka .
 
Kashu Ietsugu Kaga Aoe .
 
Kanemasa Saku .
 
Kanemoto (& Honami Gold-Mei ) .
 
Kodai Kanemoto .
 
Kanenori .
 
Kanesada .
 
Kanesaki .
 
Ko Mihara Juyo .
 
Ko-Mihara-School .
 
Bizen kuni Yoshii Kiyonori .
 
Kunihiro .
 
Dewa Daijo Kunimichi .
 
Kawachi (no) Kami Kunisuke, ni-dai .
 
Kunisuke Wakizashi .
 
Omi Kami Hojoji Masahiro .
 
Kanabo Masasada .
 
Minamoto Masatomo .
 
Den Nagamori .
 
Heianjo Nagayoshi .
 
Takada Sadamori .
 
Sue Seki .
 
Harima Daijo Fujiwara Shigetaka .
 
Dewa no Kami Minamoto Sukenobu .
 
Osafune Bishu Sukesada .
 
Sue Tegai .
 
Sue Tegai .
 
Seshu ju Fujiwara Yasunaga .
 
Yoshitoki .