Daisho with Tokubetsu Hozon NBTHK
Daisho No.2002, Bizen no Suke Munetsugu .
 
Daisho No.2004, Kunisuke .