Katana mit Origami der JTK

Zur Zeit haben wir kein Katana mit entsprechendem Origami.

 


 

 
Katana mit Hozon der NBTHK :
Katana Nr.3082, Tadayoshi sho dai .
 
Katana Nr.3083, Hata Tooren .
 
Katana Nr.3088, Kawachi no Kami Kunisuke II.Dai .
 
Katana mit Tokubetsu Kicho der NBTHK :
Katana Nr.3035, Yokoyama Kaga Suke Fujiwara Sukenaga & Kikomon ichi .
 
Katana Nr.3078, Bizen Osafune Sukesada .
 
Katana mit Tokubetsu Hozon der NBTHK :
Katana Nr.3018, Kawachi no Kami Fujiwara Kunisuke (sho-dai) .
 
Katana Nr.3030, Mutsu no Kami Terumasa .
 
Katana Nr.3046, Kawachi no Kami Kunisuke ( II.dai ) .
 
Katana mit Juyo Token der NBTHK :
Katana Nr.3027, Enju Kunitoki .
 
Katana Nr.3049, Ayanokoji School Sadatoshi .