Katana with Origami of JTK

At the Moment we don´t have a Katana with this sort of Origami.

 
Katana with Hozon NBTHK
Katana No.3088, Kawachi no Kami Kunisuke II.Dai .
 
Katana with Tokubetsu Kicho NBTHK
Katana No.3035, Yokoyama Kaga Suke Fujiwara Sukenaga & Kikomon ichi .
 
Katana No.3076, SA Hiroyasu .
 
Katana No.3078, Bizen Osafune Sukesada .
 
Katana with Tokubetsu Hozon NBTHK
Katana No.3018, Kawachi no Kami Fujiwara Kunisuke ( sho-dai ) .
 
Katana No.3030, Mutsu no Kami Terumasa .
 
Katana No.3046, Kawachi no Kami Fujiwara Kunisuke ( II.dai ) .
 
Katana No.3068, Mutsu no Kami Fujiwara Toshinaga .
 
Katana No.3076, Sa Hiroyasu .
 
Katana No.3075, Inoue Shinkai .
 
Katana with Juyo Token NBTHK
Katana No.3027, Enju Kunitoki .
 
Katana No.3049, Ayanokoji School Sadatoshi .